Kunnskapsfilm

Fremtidens bolig

Beskrivelse

Hvordan kommer vi til å leve og bo i fremtiden? Det er ingen tvil om at hjemmene og bomiljøene våre er i endring. Det er knapphet på arealer i byene, det fører til at vi må bo tettere. Samtidig blir vi stadig flere eldre i samfunnet. Det er ikke realistisk at hele denne gruppen vil få tilbud om syke og pleiehjem i fremtiden. Vi må derfor skape boliger som fungerer bedre for hele livsløpet.

”Fra Ferdighus til designbolig” viser hvordan hjemmet ditt kan oppgraderes for å møte fremtidens behov. Livsløpsstandard er en viktig del av en bærekraftig oppgradering.

”Hvordan kommer vi til å bo i fremtiden?” Filmen peker på de utfordringene vi står ovenfor som følge av samfunnsutviklingen, og hvordan de kan løses gjennom nyskapende arkitektur og nye boformer.

Filmene er produsert med støtte fra Husbanken.