Sikkerhetskopien

På Svalbard har den norske regjeringen åpnet verdens største frøhvelv. Under permafrosten sikres frø fra hele verden i tørre og kalde fjellhaller. Målet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter.

Filmen forteller hvorfor Svalbard er det optimale stedet for lagring av frø og hvordan frøhvelvet bidrar til å bevare det genetiske mangfoldet i verdens matplanter. Filmen består av opptak fra frøhvelvet på Svalbard og innsamling av frø i Kenya.

Oppgaver

Før du ser filmen

 1. Hva er et frøhvelv?
 2. Hvorfor trenger vi frøhvelv?
 3. Hva kan være fordelen med å plassere et globalt frøhvelv på Svalbard?

Spørsmål til filmen

 1. Hva slags type frø lagres i frøhvelvet på Svalbard?
 2. Hvorfor er behov for å lagre frø på et sikkert og trygt sted?
 3. Hvorfor er matvareproduksjonen i verden sårbar?
 4. Hvorfor er det gunstig å plassere et globalt frøhvelv på Svalbard?
 5. Hvem eier frøhvelvet og frøene som er lagret der?
 6. Hvorfor er det spesielt viktig for bønder i utviklingsland at deres frø blir lagret i genbanker og frøhvelv.
 7. Det finnes ca. 1400 kjente genbanker i verden. Hva er funksjonen til disse genbankene?
 8. Hva skjer med frø fra de kommer til genbankene og til de blir lagret?
 9. Hva kan være årsaker til at frø går tapt i en genbank?
 10. Hva er bakgrunnshistorien for opprettelse av det globale frøhvelvet på Svalbard?
 11. Hva er forskjellen på funksjonen til det globale frøhvelvet på Svalbard og de andre genbankene?
 12. Hvorfor kan vi si at frøhvelvet på Svalbard er viktig for å bevare det biologiske mangfoldet i verden?
 13. Hvordan kan frøhvelvet være et eksempel på anvendelse av føre-var-prinsippet?

Fordypningsoppgaver

 1. Lag et tankekart som oppsummerer det du vet om frøhvelvet på Svalbard. Bruk gjerne mindomo.com til å lage et digitalt tankekart.
 2. Tenk deg 50 år fram i tid. Lag en liste med utfordringer som bruken av frøhvelvet på Svalbard da kan stå overfor?
 3. Skriv en artikkel om hvordan frøhvelvet er et viktig tiltak for å ta vare på genressurser og biologisk mangfold av matplanter i verden.

Læreplan

Naturfag, 8.-10. årstrinn

Mangfold i naturen

 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

 • Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette.
 • Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Bioteknologi

 • Vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi.

Biologi 1

 • Forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt

Samfunnsfag, 8.-10. årstrinn

Geografi

 • Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og global

Samfunnsfag, Vg1/Vg2

Internasjonale forhold

 • Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør.
 • Diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling.

RLE, 8.-10. årstrinn

Filosofi og etikk

 • Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.