Jordens lunger

Filmserien Jordens lunger handler om det faglige grunnlaget for Regjeringens klima- og skogprosjekt, som ble kunngjort under klimaforhandlingene på Bali i desember 2007. Årlig blir det nå bevilget inntil 3 milliarder kroner til arbeid mot avskoging i tropiske skoger i utviklingsland. Prosjektet bygger på samarbeid med store aktører som FN, Verdensbanken og regionale utviklingsbanker. Initiativet er kjent under navnet REDD+, og målet er å få det inn i den nye globale klimaavtalen.

REDD+ er et akronym av den engelske beskrivelsen: Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation, og der + er satt inn for å få fram utviklingsdelen, som handler om blant annet fattigdomsbekjempelse, urfolks rettigheter, biodiversitet og bærekraftig utvikling.

Introduksjon til klima, skog og CO2

Hva er sammenhengen mellom CO2-utslipp og regnskog? Hvorfor fører avskoging til mer klimagass i atmosfæren? Hvordan kan bevaring av skog gi inntekter? Hvordan kan lokalbefolkningen i DR Kongo – et av verdens fattigste land faktisk tjene på at den industrialiserte verden har skapt klimakrisen? Hva skal de gjøre når de ikke kan hente ut ved, og rydde ny jord i skogen? Disse spørsmålene skal dette nettstedet prøve å gi svar på. Det har i lang tid vært fokus på at avskoging reduserer det biologiske mangfoldet og andre naturressurser. Det er først de siste tiårene at vi har begynt å se at avskogingen også gir utslipp av drivhusgasser.

Lungene hjelper kroppen til å kvitte seg med CO2 som er et avfallsstoff. Samtidig tar lungene opp og forsyner kroppen med O2. Skogen fungerer omtrent på samme måte i forhold til jordkloden. Den tar opp CO2 fra omgivelsene, og hjelper dermed jordkloden å bli kvitt noe av denne gassen. Samtidig produserer skogen O2 gjennom fotosyntesen, som er viktig for livet på jorda. På denne måten funger skogen som lunger for jordkloden.

Ved å bevare naturskog og plante ny kan vi binde enorme mengder karbon, faktisk nok til å snu utviklingen mot en stadig mer varm klode. Det må være verdt noe?

Det er da også denne verdien som er grunnlaget for REDD+. Den som bremser avskogingen i regnskogsbeltet gjennom å ta vare på eller plante ny skog skal få belønning for det. Når vi nå har en sterk global bevegelse på å hindre avskoging, kan vi derfor oppnå mye.

Avskoging skaper klimagass

Avskoging av tropiske skoger er en av de største kildene til menneskeskapte utslipp av drivhusgasser. Skal vi stanse den globale oppvarmingen er vi dermed også nødt til å stanse avskogningen.

Det er en del usikkerhet om tallene, men de er uansett høye. Man regner nå med at så mye som 18 % av utslippene av drivhusgasser i verden kommer fra avskoging og skogforringelse. Avskoging for å gi tømmermateriale, ved og jordbruksland etc. gir faktisk mer utslipp enn all transport i hele verden! Kun energisektoren forårsaker mer utslipp enn avskoging. I tillegg tar skog opp CO2 i fotosyntesen og er en viktig bidragsyter for å redusere drivhusgasser.

Gjennom REDD+ har vi begynt å få til et system for hvordan vi kan bevare skog. Men det er fortsatt mye som gjenstår før man har hele regelverket på plass. For det finnes ingen entydige og enkle løsninger for hvordan vi skal stimulere til mindre avskoging. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan skogbevaring skal regnes om til CO2-vekt og klimakvoter, hvilken verdi arbeidet skal ha, og ikke minst hvem som skal ha betalingen. Eiendomsretten til store deler av arealene i regnskogene er heller ikke entydig.

Samarbeidspartnere