Kongobassenget

Regnskogen i Kongobassenget er verdens nest største. Over halvparten av denne ligger i Den demokratiske republikken Kongo, DR Kongo. Den inneholder 60-80% av alt naturmangfold og er levebrød for millioner av mennesker. I Kongobassenget står utenlandske tømmerfirmaer for det meste av avskogingen. Mørkt og tungt regnskogtømmer blir fraktet ut av landet og solgt på det internasjonale markedet. Mye ender som luksus-produkter i rike land. Men avskoging har også sammenheng med fattigdom og befolkningsvekst. Befolkningen er helt avhengige av det de finner i skogen for å overleve: mat, medisiner, brensel og materialer. Hva skal de leve av hvis skogen forsvinner? Og hvilket alternativ har de hvis skogen vernes?

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Beskriv sentrale trekk i historien som har medført vanstyre og plyndring av Kongobassenget.
 2. Hvorfor er Kongoelva viktig for sentral-Afrika?
 3. Beskriv noen typiske trekk ved regnskogen i Kongobassenget både når det gjelder klima, lysforhold, dyr, planter og befolkning.
 4. Hvorfor er svak statlig styring en trussel for regnskogen i DR Kongo?

Fordypningsoppgaver

 1. Kongobassenget består av seks land. Hvilke er det? Hva heter hovedstedene i disse seks landene?
 2. Bruk www.globalis.no til å lage en sammenligning av levestandard og økonomi i disse seks landene. Hva ser du av forskjeller og likheter?
 3. Se dette omslaget til en bok utgitt i 1905. Hva sier den om styrkeforholdet mellom hvite oppdagere og lokalbefolkingen? Prøv å finne ut mer om boka og forfatteren. Hva tror du drev disse eventyrerne ut i ukjente land?
 4. Katsjuk, rågummi, finnes i og utvinnes av melkesaft fra forskjellige tropiske og subtropiske planter. Produksjon av rågummi var en stor inntektskilde fra kolonien Kongo. Finn ut mer om denne produksjonen, hvordan den foregikk, hva materialet ble brukt til og hvorfor dette ikke lenger en inntektskilde for landet.

Ressurser

Globalis

Læreplan

Naturfag etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen

 • Undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene.
 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

 • Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Historie

 • Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering.
 • Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet.
 • Drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar.

Geografi

 • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
 • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Internasjonale forhold

 • Finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere.
 • Gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda.

Politikk og demokrati

 • Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei.

Samarbeidspartnere