Hvordan virker REDD+?

Det er et viktig mål å få REDD+ inkludert i en ny global klimaavtale. Et annet mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra skogsektoren i utviklingsland så raskt som mulig, allerede før en ny klimaavtale er på plass. Et tredje mål er å bevare naturskog for dens gode evne til å lagre karbon, og for å bevare mangfoldet av arter og genressurser, økosystem-tjenester og livsgrunnlaget til mennesker som lever i og av skogene. En overordnet målsetning for satsningen, i tillegg til klimamålene, er å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hvorfor hugges skogen i DR Kongo?
 2. Hvilke konsekvenser kan totalfredning av skog i DR Kongo gi?
 3. Hvordan er det med eiendomsretten til skogen i DR Kongo?
 4. Hvordan jobber REDD+ i DR Kongo?
 5. Hvordan kan REDD+ hjelpe urbefolkningen i DR Kongo?

Fordypningsoppgaver

 1. Se på diagrammet nedenfor som viser avskogingen i tropene og spesielt på forholdet mellom Brasil, Indonesia og DR Kongo. Hvorfor kommer DR Kongo så mye bedre ut enn de to andre landene, selv om de har den nest største regnskogen i verden?
 2. Bruk www.globalis.no til å lage en sammenligning av levestandard og økonomi i disse tre landene. Hva ser du av forskjeller og likheter?
 3. Diskuter påstanden: ”Fattige land må engasjere seg i å løse et problem som den industrialiserte verden har påført kloden”.
 4. Les artikkelen ”Ut og kjøpe regnskog” av Arild Angelsen. Lag en liste over utfordringer som han mener vil oppstå i kampen for å redde regnskogen. Hvilken utfordring tror du er den største?

Ressurser

Læreplan

Naturfag etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen

 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

 • Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet

 • Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Historie

 • Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet.
 • Drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar.

Geografi

 • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
 • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.
 • Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Politikk og demokrati

 • Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei.

Samarbeidspartnere