CO2 i skog

Skog er en viktig del av jordens karbonkretsløp. Skog i vekst tar opp mer CO2 gjennom fotosyntese enn den produserer CO2 gjennom celleånding. Dette utgjør et netto opptak av CO2 fra atmosfæren. Det er derfor viktig å ta vare på regnskog for å redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og hindre global oppvarming.

Oppgaver til filmen

 1. Forklar kort hva drivhuseffekten er. Bruk begrepene sola, jordoverflaten, klimagass, solstråling, varmestråling, refleksjon og temperatur.
 2. CO2 er viktig for drivhuseffekten som gir jorda en gjennomsnittstemperatur på 15°C. Hvorfor er det da et problem at vi slipper ut CO2 gjennom forbrenning av fossilt brensel?
 3. Skog reduserer CO2-mengden i atmosfæren. Hvordan skjer dette?
 4. I hvilket stadie binder regnskog mest CO2?
 5. Hvorfor bidrar avskoging til utslipp av CO2?
 6. Hvorfor kan selektiv skogshogst være et bærekraftig tiltak?

Fordypningsoppgaver

 1. Gå til Energiveven.no som har en oversikt over skogens livssyklus. Studer hvordan evnen til å binde CO2 er i de forskjellige stadiene til skogen. Diskuter hvordan vi best kan forvalte skogen i forhold til behovet for å binde karbon og behovet for å ta ut tømmer til trevirke og ved til bioenergi.
 2. Et dekar (10 x 100 m) skog kan i snitt binde om lag 1,5 tonn CO2 per år gjennom sin vekst. Dette svarer til et årlig utslipp fra 640 liter bensin. Hvor stort areal må du plante om du skal dekke opp for ditt eget bensinforbruk hvis du kjører 15000 km i året fra du er 20 til 70 år? Hvor stort er dette arealet regnet om til fotballbaner?
 3. Plantene vokser på grunn av sola og fotosyntesen. Solenergien brukes sammen med CO2 og vann til å danne sukker, som igjen blir til stivelse, cellulose og planteceller. Finn ut hvor mye av treets vekt som er karbon.
  En klimakvote er et tonn CO2. Finn ut hvor stor vekt av trevirke som dette tilsvarer i karbon?

Begreper

Fotosyntesen: En biokjemisk prosess der CO2 og vann omdannes til oksygen og glukose ved hjelp av lysenergi. Prosessen foregår hos grønne planter.

Celleånding: En biokjemisk prosess der glukose blir brutt ned til energi. Prosessen krever O2, og CO2 blir frigjort. Både planter og dyr har celleånding som gjør at de kan opprettholde livsfunksjonene.

Ressurser

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen

 • Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding.
 • Undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene.
 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

 • Undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem.
 • Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet

 • Forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

 • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.