Hagelupiner

Hagelupiner er en fremmed art i Norge som truer det biologiske mangfoldet. Arten har stor utbredelse i Norge og finnes i alle landets fylker. Lupiner har små rotknoller med nitrogenbindene bakterier. Bakteriene tar nitrogen direkte fra lufta og lager gjødsel (ammoniakk eller nitrat) som lupinene kan nyttegjøre seg. Dette gir lupinene et stort konkurransefortrinn og gjør at den lett kan vokse i næringsfattig jord. Lupiner vokser derfor ofte i veikanter hvor den konkurrerer ut arter som prestekrage, blåklokke, dragehode og klåved. Dette er spesielt problematisk for klåved og dragehode som begge er utrydningstruede. Statens Vegvesen har en handlingsplan for fremmede arter og arbeider bevisst med å hindre spredning av lupiner i veikanter.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen:

 1. Beskriv hvordan lupiner ser ut.
 2. Hvor vokser det lupiner i ditt nærområde? Drøft gjerne oppgavene med flere i din klasse.

Oppgaver til filmen:

 1. Hvorfor har hagelupiner et konkurransefortrinn i forhold til andre arter?
 2. Andre erteplanter som rødkløver og hvitkløver har også rotknoller med nitrogenbindende bakterier. Men disse plantene utkonkurrerer ikke andre arter på samme måte som lupiner. Hvorfor tror du det er slik?
 3. Hvilke arter er spesielt truet av hagelupiner?
 4. Hvordan har mennesker vært med på å spre lupiner i Norge? Tenk både på privatpersoner, hagesentre og offentlige etater.
 5. Hvordan arbeider Statens vegvesen for å hindre spredning av lupiner?
 6. Lupiner har frø som kan overleve i 50 år og som tåler sprøytemidler. Hvordan tror du dette påvirker bekjempingen av lupiner?
 7. Tenk deg at Statens Vegvesen klarte å fjerne alle lupinene fra veikanten. Hvilke arter vil vokse i veikanten da? Hjelper dette for arter som dragehode og klåved?

Fordypningsoppgaver:

 1. Kartlegg og registrer hagelupiner i ditt nærområde på miljolare.no: Fremmede arter.
  Alle funn som blir rapportert på miljolare.no blir videresendt til Artsdatabanken, som samler informasjon om alt biologisk mangfold i Norge. Det gjør at både forskning og forvaltning kan bruke skolens registreringer i sitt arbeid med å forvalte og forstå norsk natur.
 2. Gå inn på Artskart og finn ut om det er registrert noen hagelupiner i ditt nærområde.

Begreper

Art – en gruppe individer som kan få befruktningsdyktig avkom sammen.
Fremmede arter– arter som er spredt til Norge ved hjelp av menneskelig aktivitet.
Svartelistede arter – fremmede arter som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i Norge