Geologi

Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område, ved å se på hvilke bergarter som finnes der og ved å bruke prinsipper som beskriver den relative alderen til de ulike bergartene.

Læreplan

Geofag 1 og x

Jorda i forandring

  • Gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder.
  • Forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk.
  • Gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter.

Geoforskning

  • Gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område.

Geofag 2

Geoforskning

  • Planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop.

Samarbeidspartnere

Naturfagsenteret