Naturkatastrofer

Filmen handler om stein- og snøskred i Norge. Vi ser på ulike typer stein- og snøskred, årsaken til at skred oppstår og synlige spor etter skred både fra utløsningsområdet og i hele området hvor skredet går. Filmen avsluttes med vurderinger i forhold til fare for at skred skal utløses og hvor langt et skred kan gå i et område.

Læreplan

Geofag 1 og X

Naturkatastrofer 

  • Beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene.

Geoforskning

  • Drøfte risiko for miljø- og naturkatastrofer, og hvilke konsekvenser disse kan medføre i et valgt område.

Geofag 2

Geoforskning

  • Planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop.

Samarbeidspartnere

Naturfagsenteret