Hydrologi

Filmen beskriver vannets kretsløp fra det faller som nedbør mot bakken og til det når ut i vassdrag. Vi ser aktiviteter for å registrere grunnvannsstand, vannets hastighet og vannføring i en elv. I tillegg får vi begrunnelser for hvorfor det er viktig å kartlegge vannføring i forhold til flom og tørke.

Læreplan

Geofag 1 og X

Naturkatastrofer

  • Forklare årsaker til ekstrem flom og tørke.

Geofaglig verkøykasse

  • Trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder.

Geoforskning

  • Kartlegge hydrologiske forhold og drøfte tilgang på ferskvann i et valgt område.
  • Drøfte risiko for miljø- og naturkatastrofer og hvilke konsekvenser disse kan medføre i et valgt område.

Geofag 2

Geoforskning

  • Planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop.

Samarbeidspartnere

Naturfagsenteret