Isbjørnen – en truet art

Oppgaver

 1. Hvor stor er isbjørnbestanden i verden i dag? Hvor stor tror forskerne at isbjørnbestanden er i år 2050?
 2. Beskriv hva som gjør at isbjørnen er spesielt tilpasset et liv i Arktis.
 3. I hvilke land finner vi isbjørn?
 4. Hvorfor lever isbjørn i nærheten av sjøis?
 5. Hva går isbjørnavtalen som Norge undertegnet i 1973 ut på?
 6. Hvilke menneskelige aktiviteter er en trussel for utbredelse av isbjørnen?
 7. Hvorfor er fettløselige miljøgifter spesielt farlig for isbjørn sammenlignet med andre arter?
 8. Hvilke effekter har fettløselige miljøgifter på isbjørn?
 9. Beskriv hvordan klimaendringer påvirker isbjørn.
 10. Nevn noen faktorer som påvirker størrelsen til isbjørnpopulasjonen?
 11. Hvorfor er det viktig at vi forsker på isbjørn?
 12. Kan du gi noen grunner for at det er viktig å ta vare på isbjørn?

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen

 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.
 • Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon.
 • Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale. miljøutfordringer.
 • Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

 • Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon.
 • Gjøre rede for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Stråling og radioaktivitet

 • Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

 • Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.
 • Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør.
 • Gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv.
 • Gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder.
 • Forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem.

Etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring

Internasjonale forhold

 • Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør.

Biologi 2

Økologi

 • Gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv.
 • Gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder.
 • Forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem.