Klimaendringer – før og nå

Oppgaver

 1. Avstanden mellom jorda og sola varierer og gir opphav til store klimasvingninger på jorda. På hvilken måte varierer avstanden?
 2. Hvordan kan observasjoner av sedimenter bidra til at forskere kartlegger utbredelse av havis og havnivå for tusener av år siden?
 3. Hvilke metoder bruker forskere for å kartlegge fortidens klima?
 4. Hvordan er fortidens klima nyttig i arbeidet med å beregne framtidens klima?
 5. Hva menes med begrepene naturlig og menneskeskapt pådriv?
 6. FNs klimapanel har brukt klimamodeller til å rekonstruere temperaturen de siste 100 årene. Hvordan er disse rekonstruksjonene sammenlignet med faktiske målinger av temperaturen

Læreplan

Naturfag Vg1

Stråling og radioaktivitet

 • Forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

 • Fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
 • Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Geofag 2

Geoforskning

 • Gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag.

Klimaendringer

 • Beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer.
 • Presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem.