Vår forurensning – en trussel mot Arktis

Oppgaver

 1. Forskningsprosjektet POLARCAT har hatt som mål å kartlegge hvor luftforurensingen i Arktis kommer fra. Hva er kilder til svart karbon i Arktis?
 2. Hvorfor er livet i Arktis mer sårbart for menneskelig påvirkning enn økosystemer andre steder?
 3. Hvorfor er forskere bekymret for høye nivåer av miljøgifter i Arktis?
 4. Hvordan har det internasjonale samfunnet bidratt for å redusere forurensningen i Arktis? Hvorfor er det fortsatt stor bekymring rundt forurensning i Arktis?
 5. Beskriv hvordan sotpartikler i Arktis påvirker den globale oppvarmingen.
 6. Beskriv hvordan problemene med forurensingene i Arktis forverres ved global oppvarming.
 7. Hvorfor er det viktig at vi forsker på hvordan luft- og vannforurensning spres til Arktis og hvilke effekter dette kan gi?

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen

 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

 • Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Stråling og radioaktivitet

 • Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

 • Vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Internasjonale forhold

 • Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør.

Biologi 2

Økologi

 • Gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder.
 • Forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem.

Geofag 2

Klimaendringer

 • Presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem.