Vitenskapsteori

Denne filmen er en kort introduksjon til temaet vitenskapsteori. Den tar for seg hovedtrekk i hvordan vitenskapelige tenkemåter har utviklet seg opp gjennom tidene og hvilken rolle teknologien har spilt i denne utviklingen. Nøkkelord for filmen er observasjon, hypoteser, induksjon, falsifisering, hypotetisk-deduktiv metode, fagfellevurdering og paradigmeskifte.

Læreplan

ToF 2

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

 • Forklare hva som menes med modell, teori og hypotese, og gjøre rede for hvordan de brukes og utvikles i forskning.
 • Drøfte ved å bruke eksempler hvordan empiriske data kan styrke eller forkaste en hypotese.
 • Gjøre rede for hvordan forskning utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid, kritisk vurdering og argumentasjon.

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori

 • Beskrive hovedtrekk i den historiske utviklingen av vitenskapelige tenkemåter og drøfte teknologiens rolle i denne utviklingen.
 • Gjøre rede for hovedideene til noen sentrale vitenskapsteoretikere og vitenskapsfilosofer.
 • Vurdere hvordan argumentasjon i aktuelle naturvitenskapelige debatter bygger på empiriske resultater, teoretisk kunnskap og ideologisk ståsted.

Biologi 2

Den unge biologen

 • Forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap.
 • Diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking.

Fysikk 1

Den unge forskeren

 • Gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk.
 • Gjøre rede for hvordan forskeres holdninger, forventninger og erfaringer kan påvirke forskningen.

Kjemi 2

Forskning

 • Drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig.