Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske utfordringer. I filmen intervjuer vi ansatte i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de eldre.

Læreplan

ToF 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.
 • Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

ToF 2

Den unge forskeren

 • Gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering.

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.

Valfaget teknologi i praksis

Undersøkingar

 • Undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design.
 • Vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing.

Valgfaget forskning i praksis

Idéutvikling

 • Delta i samtaler om egen og andres utforskning.

Helse og oppvekstfag Vg1

Yrkesutøving

 • Drøfte korleis endringar i samfunnet påverkar yrkesutøvinga i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
 • Diskutere og gi døme på service, etikk og omsorg i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
 • Gjere greie for kvifor det er viktig med heilskapleg og tverrfagleg samarbeid, og gi døme på yrkesgrupper som er med i slikt samarbeid.