Jeg vil bli

I denne filmen møter vi Gunnhild, hennes foreldre og storebror en dag Gunnhild skal ut å treffe sin nye kjæreste. Filmen handler om kjønnsroller og likestilling i familien og hvilke forventninger og holdninger som er knyttet til barnas utdanningsvalg, kjærester og forpliktelser når det gjelder husarbeid.

Læreplan

Samfunnsfag, etter 10. årssteg

Samfunnskunnskap

  • Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme.

RLE, etter 10. årssteg

Filosofi og etikk

  • Analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep.
  • Gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar.
  • Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.

Norsk 8. – 10. trinn

Muntlig kommunikasjon

  • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.
  • Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.
  • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.

Språk, litteratur og kultur

  • Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende.

Naturfag, etter 10. trinn

Kropp og helse

  • Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort.

Valgfaget demokrati i praksis, etter 10. trinn

Demokrati

  • Gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd

Filmen og oppgaver kan også brukes på barnetrinn i tilknytning til kompetansemål om familien, ulike forventninger til jenter og gutter, roller, respekt, kjærlighet og seksuell orientering.