Ola og Kari tester yrker

I denne ”reality-filmen” følger vi to ungdommer som skal teste ulike yrker. Kari skal teste ut de mannsdominerte yrkene sivilingeniør og tømrer, mens Ola skal teste ut de kvinnedominerte yrkene veterinær og helsefagarbeider. Stemte forventningene til Ola og Kari, og forandret de holdning til yrkene underveis?

Læreplan

Utdanningsvalg, etter 10. trinn

Om egne valg

  • reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger.

Samfunnsfag, etter 10. årssteg

Samfunnskunnskap

  • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme, og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme.

RLE, etter 10. trinn

Filosofi og etikk

  • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

Norsk, etter 10. trinn

Muntlig kommunikasjon

  • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.
  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.

Valgfaget demokrati i praksis, etter 10. trinn

Demokrati

  • gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd.

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Arbeids- og næringsliv

  • finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag.
  • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad.