Kjønn og makt

Filmen handler om likestilling, makt og kjønnsfordeling i arbeidslivet. Den består av intervju med ungdommer og fageksperter med kompetanse på området.

Læreplan

Samfunnsfag, etter 10. årssteg

Historie

  • Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv.

Samfunnskunnskap

  • Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme.

RLE, etter 10. tinn

Filosofi og etikk

  • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.
  • Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Norsk, etter 10. tinn

Muntlig kommunikasjon

  • Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.
  • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.

Valgfaget demokrati i praksis, etter 10. tinn

Demokrati

  • Gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd.

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Arbeids- og næringsliv

  • Finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag.
  • Drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad.