Klimaavtaler

Det har pågått forhandlinger under FNs klimakonvensjon om en internasjonal klimaavtale i snart 20 år. Såkalt byrdefordeling er fremdeles et sentralt stridstema i forhandlingene. Hvor mye skal hvert land kutte i utslipp av klimagasser og hvem skal betale? I denne filmen følger vi en dag i klimaaktivisten Lan Marie Nguyen Bergs liv, og vi får vite mer om klimaavtaler, klimaforhandlinger, tiltak for å redusere utslipp og hvordan ungdom kan engasjere seg.

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hvordan har den globale gjennomsnittstemperaturen endret seg de siste 100 årene?
  2. Hvordan har verdens totale CO2-utslipp endret seg i den samme periode?
  3. Nevn minst fem land som har store utslipp av CO2 i dag?
  4. Hvorfor tror du det er vanskelig å få forhandlet fram gode internasjonale klimaavtaler?
  5. Les artikkelen Hva er internasjonale avtaler? og finn ut hva begrepene
    protokoll, konvensjon og ratifisering betyr.

Oppgaver

Læreplan

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Samfunnskunnskap – Gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen.

Samfunnskunnskap – Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

Naturfag, etter 10. årstrinnet

Mangfold i naturen – Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

KRLE, etter 10. årstrinn

Filosofi og etikk – Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet – Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Biologi 1

Biologisk mangfald – Forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt.

Geofag 2

Klimaendringer – Drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer.