Økosystemer i endring

Klimaendringene vil påvirke økosystemer over hele verden og endringene vil oppleves sterkest i Arktis. Her ser vi allerede tydelige konsekvenser som varmere hav, havis som smelter, økt planktonproduksjon og forflytning av arter. På sikt kan det få alvorlige konsekvenser som vi i dag ikke har oversikt over.

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen – Undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene.

Mangfold i naturen – Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi – Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

KRLE, etter 10. årstrinn

Filosofi og etikk – Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet – Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Biologi 2

Økologi – Forklare korleis økosystem kan endre seg over tid og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem.