Tiltak som virker

Hvor kraftige klimaendringene blir, avhenger i stor grad av hvor mye vi kutter i utslipp av drivhusgasser. Først og fremst må vi legge om til mer klimavennlig energiproduksjon og bruke energien mer effektivt. Vi må ta i bruk kjent teknologi, utvikle ny teknologi, vurdere hvilke tiltak som virker best og spre teknologi over landegrensene. Klimatiltak vil i stor grad handle om politikk. Samtidig er det ofte komfortabelt å skyve ansvaret over på ”systemet”.  Da kan vi fortsette å forbruke som før, vårt bidrag er jo bare som en dråpe i havet. Men forbruk av varer, oppvarming av boliger, transport til skole og jobb, feriereiser og avfallshåndtering er også en viktig del av bildet. Hva kan du gjøre for å leve mer klimavennlig?

Oppgaver før du ser filmen

  1. Gi eksempler på tiltak som kan redusere CO2-utslipp.
  2. Hva kan du selv gjøre for å redusere CO2-utslipp?

Oppgaver til filmen

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, 
undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne 
naturen for framtidige generasjoner

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

KRLE, etter 10. årstrinn

Filosofi og etikk – drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster.

Stråling og radioaktivitet – gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Geofag 2

Klimaendringer – drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Individ og samfunn – gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske. ansvar

ToF X og 1

Forskning, teknologi og samfunn – drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskaplig forskning og teknologiutvikling.

ToF 2

Teknologi og samfunn – drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskaplig forskning og teknologiutvikling.