Klimaforskning

I klimaforskningen brukes kunnskap fra mange fagområder, for eksempel kunnskap om endringer av CO2-innhold i atmosfæren og havets evne til å ta opp CO2. For å få den fulle oversikten sammenstiller FNs klimapanel kunnskapen i store rapporter, slik at politikerne kan få et grunnlag for å bestemme klimapolitikken. I arbeidet med å forutsi hvordan klimaendringene vil bli flere hundre år fram i tid, bruker klimaforskere klimamodeller. Men det er flere usikkerhetsmomenter i klimamodellene, blant annet hvor store de framtidige utslippene kommer til å bli. Derfor blir det umulig å lage helt nøyaktige klimaprognoser. Hvordan skal vi håndtere usikkerheten i klimaforskningen? Kan vi stole på prognosen som klimaforskerne lager? Har FNs klimapanel alltid rett?

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hva vet du om FNs klimapanel?
  2. Hvordan tror du forskere kvalitetssikrer eget og andres arbeid?
  3. Klima debatteres hett i mediene. Hvilke temaer er ofte debattert?

Oppgaver

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Forskerspiren – Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning, og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen.

Naturfag Vg1

Forskerspiren – Skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og fremstilling av egne og andres data og tolkninger.

Bærekraftig utvikling

Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Biologi 2

Den unge biologen – Forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap.

Geofag 2

Klimaendringer – Gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer

Geoforskning – Gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag

ToF 2

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

Forklare hva som menes med modell, teori og hypotese, og gjøre rede for hvordan de brukes og utvikles i forskning.

Gjøre rede for hvordan forskning utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid, kritisk vurdering og argumentasjon.