Klimasystemet

Klima er endringer av vær over tid. De ulike delene av klimasystemet avhenger av og påvirker hverandre gjensidig. Klimaet har alltid endret seg og mange faktorer, både naturlige og menneskeskapte, spiller inn. De siste 30–40 årene har vi sett at klimaet endrer seg raskere enn naturlige årsaker alene kan forklare, og vi har mange observasjoner på at det har skjedd en global oppvarming. FNs klimapanel er nesten helt sikre på at den viktigste forklaringen ligger i menneskelig aktivitet som fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren og som bidrar til en forsterket drivhuseffekt.

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom 
tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, 
undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne 
naturen for framtidige generasjoner

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi – Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.

Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Naturfag Vg1

Stråling og radioaktivitet – Forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer 
energibalansen i atmosfæren.

Geofag 2

Jorda i forandring – Forklare hvordan el Niño og la Niña oppstår, og beskrive innvirkning på klimaet.

Geofag 2

Klimaendringer – Beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer.