Klimatilpasning i Norge

Klimaet er i endring på grunn av global oppvarming. For Norges del vil det i hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Det er fire samfunnsområder som vil bli spesielt utsatt for klimaendringene: bygg og anlegg, vann og avløp, samferdsel og landbruk. For å være best mulig rustet for framtida er det derfor viktig med tilpasning til klimaendringene og dette bør være en integrert del av samfunnsplanleggingen.

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hvordan tror du at økosystemer, landbruk, veier og bygninger i Norge kan bli påvirket av klimaendringer?
  2. Tror du at det norske samfunnet er rustet til å takle mer nedbør, ekstremvær og havnivåstigning? Begrunn svaret.

Oppgaver til filmen

Læreplan

Naturfag, etter 10. årstrinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne
naturen for framtidige generasjoner.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

KRLE, etter 10. årstrinn

Filosofi og etikk – drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling og undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet – gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Geofag 1

Naturkatastrofer – forklare årsaker til ekstrem flom og tørke.

Biologi 2

Økologi – forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem.