Fisken som gjorde Noreg kjent i verda

Denne filmen tek for seg:

 • Produksjon av tørrfisk og klippfisk.
 • Historia bak produkta.
 • Marknadene for tørrfisk og klippfisk.
 • Merkevara Tørrfisk frå Lofoten.

Oppgaver

 1. Kva var det som gjorde tørrfisk og klippfisk til viktige produkt for Noreg?
 2. Kva gjer klippfisk og tørrfisk til attraktive eksportprodukt i dag?
 3. Beskriv kva skjer med fisken når han vert tørka og salta.
 4. Kor lang tid tek det å produsere tørrfisk og klippfisk?
 5. Du har ein heil klippfisk og ein heil tørrfisk. Gi råd til kunden om korleis fisken kan behandlast og tilberedast.

Læreplan

Sjømatproduksjon Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Utføre ulike konserveringsmetodar.
 • Planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere mottak, vidareforedling og omsetjing av sjømat.
 • Velje råstoff og produksjonsmetode i samsvar med produktomtale og gjere greie for endringar som skjer under lagring.
 • Gjere greie for korrekt bløgging og kjenne til flekking for salting.
 • Montere, bruke og demontere produksjonsutstyr.
 • Vedlikehalde utstyr.
 • Meistre produksjonsprosessar i bedrifta.
 • Lage ulike produkt og lokale spesialitetar.

Hygiene og kvalitetsstyring

 • Praktisere personleg hygiene, og produksjons- og næringsmiddelhygiene etter gjeldande regelverk
 • Utføre arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk for kvalitetsstyring
 • Forklare og følgje prinsippa for merking og sporing

Bransje, bedrift og miljø

 • Følgje rutinar for helse, miljø og tryggleik og bruke verneutstyr
 • Utføre ressurs- og miljøvennleg handtering av biologisk avfall i tråd med gjeldande regelverk
 • Gjere greie for rutinar ved utslepp av biologisk materiale og konsekvensane for miljøet.

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon og sal av sjømat.
 • Gjere greie for samanhengar mellom kvalitet og ulike fiske- og fangstmetodar.
 • Tilverke sjømat til ferdigretter og koke-, steikje-, grille-, bake- og eteklare retter.

Hygiene og kvalitetsstyring

 • gjennomføre varemottak, produksjon, eksponering, emballering, merking og lagring av sjømat i tråd med gjeldande regelverk og kvalitetsstyringssystem

Økonomi, sal og marknad

 • Gjere greie for innhaldet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk om kva rettar og plikter forbrukarane har, under dette reglar om klagerett.
 • Gjere greie for forbrukarkrav til produktmerking og matvaretryggleik og gjeldande regelverk om dette.
 • Gjere greie for fangstmetode og historikk for dei ulike råvarene.

Bransje, bedrift og miljø

 • Drøfte utviklinga og organiseringa av bedrifta og kva rammevilkår og faktorar som kan påverke dei økonomiske resultata.