Verdien av fisk

Denne filmen tar for seg følgende:

 • Verdikjeder.
 • Reduksjon av svinn.
 • Bruk av bifangsten.
 • Ressursutnyttelse og produktutvikling.
 • Marin ingrediensindustri og verdiskaping.
 • Den kunnskapsbaserte framtiden.

Oppgaver

 1. Finn ut hvilke verdier det er i eksport av sjømat.
 2. Gi eksempler på hvordan man prøver å unngå svinn og utnytte biprodukter der du arbeider
 3. Hvordan ser du på ressursutnyttelsen av norsk sjømat?
 4. Hvilke argumenter vil du gi for at norsk fisk bør bearbeides i Norge?
 5. Hvordan kan du som sjømatarbeider påvirke verdikjeden?
 6. Hva tenker du om bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon?

Begreper

Plussprodukter / Biprodukter: Noe som i utgangspunktet er avfallsstoff fra produksjonen av hovedproduktet, får en verdi i ubearbeidet eller bearbeidet form – for eksempel fiskeavfall blir til fiskeolje.

Restråstoff: Det som blir igjen etter at fisken er sløyd og eventuelt filetert: hode, mage, tarm, blod, melke/rogn, ryggbein, spore med mer.

Marin ingrediensindustri: Industri som tar vare på og foredler marint restråstoff som normalt ikke går til konsumprodukter.

Bioprospektering: Bioprospektering er å utnytte gener og biokjemikalier fra naturen til beste for mennesker. Disse kartlegges for å finne ut om de har effekter som for eksempel kan utnyttes i nye medisiner eller til å bedre produkter eller prosesser i næringsmiddelindustri, farmasøytisk eller kjemisk industri.

Læreplan

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Bransje, bedrift og miljø

 • Drøfte utviklinga og organiseringa av bedrifta og kva rammevilkår og faktorar som kan påverke dei økonomiske resultata.
 • Utføre ressurs- og miljøvennleg handtering av biologisk avfall i tråd med gjeldande regelverk.
 • Gjere greie for rutinar ved utslepp av biologisk materiale og konsekvensane for miljøet.

Sjømathandlarfaget Vg3/opplæring i bedrift

Råstoff og produksjon

 • Behandle og utnytte biprodukt.

Økonomi, sal og marknad

 • Rekne ut produksjonskostnader ut frå reseptar og setje opp ein kalkyle.