Befruktning: I mitt bilde?

En film om assistert befruktning, prøverørsbefruktning, stamceller og fosterdiagnostikk.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hva er prøverørsbefruktning? Forklar forskjellen på tradisjonell prøverørsbefruktning og mikroinjeksjon (ICSI).
 2. Når ble det første barn født ved hjelp av assistert befruktning i Norge?
 3. Hva kalles metoden som brukes når et befruktet egg sjekkes for arvelig sykdommer før det blir satt tilbake i morens livmor? Hvordan gjøres dette?
 4. I filmen ønsket Jasons foreldre seg et barn til. Hvilken egenskap var det viktig at barnet hadde og hvilken egenskap ønsket foreldrene at barnet ikke skulle ha? Synes du at det er akseptabelt at egenskaper blir valgt spesielt og andre blir valgt bort? Synes du at det er problematisk at et barn blir til for å hjelpe en syk bror eller søster? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5. Ved assistert befruktning blir det som regel laget flere befruktede egg enn paret trenger. De beste av disse fryses, mens resten kastes. Synes du at de skal kunne brukes til forskning?
 6. Det er i Norge lov å donere sædceller til par som ikke er befruktningsdyktige, men det er ikke tillatt å donere eggceller. Hvorfor tror du mange mener det er en etisk forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon?
 7. Hva synes du om muligheten for at en fremmed kvinne kan være surrogatmor og bære frem barnet for et par mot betaling?
 8. Mener du at barn født etter sæd- eller eggdonasjon har rett på å få vite hvem som er deres biologiske opphav?
 9. Dersom en recessivt nedarvet sykdom dukker opp hos én av 10 000 fødte barn, hvor mange bærere av det recessive allelet er det da i den norske befolkningen? (Hint: Hardy-Weinbergs lov)
 10. Duchenne muskeldystrofi er en kjønnsbundet (knyttet til X-kromosomet), recessivt nedarvet sykdom. Hva betyr dette for forekomsten av sykdommen hos gutter og jenter? Forklar hvorfor.

Fordypningsoppgaver

 1. I Norge har man mulighet til å få assistert befruktning som hjelp til å bli gravid. Men det er begrensninger på hvem som kan få tilbud om slik hjelp og hvor mange ganger man kan prøve.
  1. Finn ut hvor assistert befruktning tilbys i Norge.
  2. Gi tre eksempler på hvem som ikke kan få assistert befruktning
  3. Gi dine refleksjoner rundt hvorfor eller hvorfor ikke det er akseptabelt å begrense tilgang til assistert befruktning.
 2. Et par som venter barn kommer til en samtale på sykehus i uke 15 av svangerskapet. De er interessert i å vite om dette barnet har arvet en disposisjon for arvelig sykdom som er en gjenganger i kvinnens familie. Denne sykdommen gir alvorlig muskelsvikt hos gutter i ung alder. Paret blir informert om at det er mulig å få en fostervannsprøve. Beskriv denne metoden og beskriv fordeler og ulemper med den. Hvis paret hadde kommet i uke 10 av svangerskapet, så finnes det en annen metode som kunne brukes til fosterdiagnostikk. Beskriv denne metoden og si noe om fordelene og ulempene. Hvordan tror du det kan oppleves for paret å finne ut at fosteret i magen har arvet disposisjonen for en alvorlig, arvelig sykdom? Finn argumenter for og imot de alternativene paret har i en slik situasjon.
 3. Filmen forteller om en metode som kalles preimplantasjonsdiagnostikk. Par som skal gjennom preimplantasjonsdiagnostikk, får assistert befruktning selv om de fleste av parene ikke har problemer med å få barn på naturlig måte. Gi en forklaring på hvorfor assistert befruktning må brukes med preimplantasjonsdiagnostikk. Hva er mikroinjeksjon (ICSI), og hvorfor bruker man denne metoden for assistert befruktning ved preimplantasjonsdiagnostikk?
 4. En 38 år gammel kvinne finner ut at hun er bærer av en genfeil som gir høy risiko for utvikling av tykktarmkreft. Sykdommen utvikles vanligvis i voksen alder (etter 40 år), og ikke alle som bærer en slik genfeil, blir syke (kanskje blir 80 % syke). Kvinnen ønsker seg barn, men hun vet at det er 50 % sannsynlighet for at barnet vil arve genfeilen. Gi noen grunner for og imot at kvinnen skal få sjekket om et foster er bærer av denne genfeilen?
 5. Hva mener ulike religioner om graden av menneskelig verdi hos befruktede egg og fostre? Når sier ulike religioner at fosteret får sjel? Hvordan påvirker dette religionens syn på å undersøke befruktede egg og fostre for å finne eventuell genetisk arvelig sykdom? Er det forskjell på å velge bort befruktede egg og ta abort? Hva mener du selv er akseptabelt?

Læreplan

Naturfag Vg1

Bioteknologi

 • Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk.
 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Bioteknologi

 • Gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller.

Teknologi og forskningslære X og 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.
 • Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.