Gener

Filmen forteller hva gener er og hva vi kan bruke kunnskap om gener til. Den viser hvilke utfordringer bioteknologene møter i arbeidet sitt.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hvilke teknikker kan man bruke for å genmodifisere planter?
 2. Når man genmodifiserer et dyr, må man sette de nye genene inn i et befruktet egg. Hvorfor brukes forskjellige teknikker ved genmodifisering av planter og dyr?
 3. Hvilke organismer mener du det er akseptabelt å genmodifisere?
 4. På Island er det et firma som produserer menneskelig veksthormon i byggkorn. Kornene er svarte for å skille dem fra vanlig byggkorn. Hvilke fordeler har det å produsere medisin i matplanter? Hva kan risikoen med dette være?

Fordypningsoppgaver

 1. Finn eksempler på planter og dyr som er ferdig sekvensert, dvs. at man kjenner hele DNA-sekvensen (genomet) til organismen.
 2. Genmodifisert Nellik med lilla farge og lang holdbarhet var den første genmodifiserte organismen som ble godkjent for import og salg i Norge. I genteknologiloven står følgende: ”Utsetting av genmodifiserte organismer kan godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling”. Hvilke vurderinger kan ligge bak denne godkjenningen? Hvem har godkjent nelliken? Hvilken rolle har Bioteknologinemnda ved godkjenning av genmodfiserte organismer, og hvilke synspunkter på genmodifisert nellik har nemnda argumentert for?
 3. Hos modellorganismer kan man studere genenes betydning for egenskaper ved å slå ut eller sette inn ulike gener. Genmodifisering av mennesker er ikke lov, men man kan se på naturlig oppståtte varianter. Hvordan kan vi finne sammenhenger mellom egenskaper og genvarianter hos mennesker uten å bruke genmodifisering? Gi konkrete eksempler.
 4. I mange lærebøker framstilles det at humant insulin blir produsert av genmodifiserte bakterier. I filmen ser vi bilder fra en fabrikk som produserer insulin i genmodifiserte gjærceller. Hvilke fordeler har man ved å bruke gjær framfor bakterier?

Læreplan

Naturfag Vg1

Bioteknologi

 • Forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr.
 • Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk.
 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Bioteknologi

 • Forklare korleis genmodifiserte organismar kan framstillast, drøfte korleis dette kan nyttast innanfor medisin, produksjon av mat og biologisk forsking, og kva følgjer dette kan ha for miljøet.

Teknologi og forskningslære X og 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.
 • Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.

Samarbeidspartnere

Bioteknologirådet