Bioprospektering

Moderne bioteknologi gjør oss i stand til å ta naturen i bruk på måter som for 20 år siden var fullstendig utenkelige. Filmen handler om å lete systematisk etter stoffer som kan være til nytte for oss.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Gi eksempler på noen økosystemer og arter som er aktuelle for bioteknologisk forskning i Norge? Hvorfor tror du at akkurat disse forskningsfeltene er aktuelle i Norge?
 2. Hva er et patent, og hva skal til for å få det innvilget? Drøft forskjellen mellom en ’oppdagelse’ og en ’oppfinnelse’. Man kan i dag få patent på levende mikroorganismer – er det etisk riktig at det skal være slik?
 3. Cyclosporin er et immundempende stoff som i dag brukes ved organtransplantasjoner for å unngå frastøtning av nye organer. Stoffet ble i sin tid isolert fra lav på Handangervidda av forskere fra et sveitsisk legemiddelfirma. Dette firmaet tjener årlig ca.10 milliarder kroner på dette produktet. Medisinen har medført en revolusjon innen transplantasjoner og har ført til at tusenvis har blitt reddet. Er det riktig at det skal være gratis å hente slike genetiske ressurser fra Norge, eller skulle vi fått en godtgjørelse?

Fordypningsoppgaver

 1. Du ønsker å starte en bedrift for å finne enzymer som kan hjelpe til med å bryte ned avfall. Velg om du ønsker å satse på nedbrytning av matavfall eller nedbrytning av plast. Finn ut hvor du bør begynne å lete etter spennende gener du kan bruke?
 2. Tenk deg at du skulle lete etter gener for spesielle egenskaper hos bakterier, dyr eller planter. Hvilke egenskaper ville du lett etter i regnskogen og hvilke ville du lett etter på Svalbard?
 3. Urfolk besitter mye kunnskap om naturen. Bør urfolk få godtgjørelse dersom denne kunnskapen utnyttes til å lage nye produkter? Diskuter også hvordan vi best skal ta hensyn til urfolks rettigheter ved bruk av naturressurser i deres områder.

Læreplan

Naturfag Vg1

Bioteknologi

 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Den unge biologen

 • Diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring.
 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.