Bioteknologi

En kort introduksjon til hva bioteknologi er.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. Hva er bioteknologi?
 2. Hva er genteknologi?
 3. Hva er enzymer?
 4. Hva er forskjellen på eukaryote og prokaryote celler?
 5. Gi eksempler på ulike typer bioteknologi.
 6. Hvorfor kan vi si at produksjon av yoghurt er bioteknologi? Nevn andre typer bioteknologi du har hjemme.
 7. Hvilke egenskaper har vi fokusert på å frambringe i tradisjonell avl av storfe og laks?
 8. Ved produksjon av fruktjuice blir det brukt amylase og pektinase. Hvorfor?

Fordypningsoppgaver

 1. Søk på nett og finn ulike definisjoner på bioteknologi. Velg ut den du synes er best, eller lag en ny definisjon på grunnlag av dem du har funnet.
 2. Hva er restriksjonsenzymer, og hva er spesielt med disse enzymene? Nevn minst tre forskjellige. Hvor finnes restriksjonsenzymene naturlig, og hvilken oppgave har de der?
 3. Hva er PCR, og hvordan fungerer metoden? Hva kan den brukes til?
 4. Elektroforese er en metode som kan brukes til å skille DNA-fragmenter av ulike lengde. Forklar hvordan denne metoden fungerer.

Læreplan

Naturfag Vg1

Forskerspiren

 • Drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder.

Bioteknologi

 • Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk.
 • Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse.

Biologi 2

Bioteknologi

 • Forklare korleis genmodifiserte organismar kan framstillast, drøfte korleis dette kan nyttast innanfor medisin, produksjon av mat og biologisk forsking, og kva følgjer dette kan ha for miljøet.

Teknologi og forskningslære X og 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.