Bioteknologisk industri

Filmen følger bedriften Spermatec i prosessen med å utvikle et nytt prevensjonsmiddel for menn.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

  1. Spermatech prøver å lage en p-pille for menn. Hvilken mekanisme ønsker Spermatech at denne p-pillen skal virke på?
  2. Hvis Spermatech skulle lykkes i å lage p-piller for menn, hvilke konsekvenser kan et slikt tilbud få for kvinner og menn?

Fordypningsoppgave

  1. Hvis du skulle lage et nytt bioteknologisk produkt, hva ville du lage? Hvordan ville du gå frem for å lage det? Hvilke problemer tror du at du ville møte på? Vil det være etiske utfordringer også?

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Kropp og helse

  • Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort.

Naturfag Vg1

Bioteknologi

  • Gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk.

Biologi 2

Den unge biologen

  • Diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

  • Beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring.
  • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
  • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.