Plussprodukter

Denne filmen viser hvordan mest mulig av ulike råvarer kan utnyttes til ulike produkter. Det noen vil betrakte som et avfallsprodukt, kan for andre være en verdifull råvare. Sentrale begreper i filmen er bærekraftig utvikling, råvareutnyttelse, biprodukter, plussprodukter og avfallshåndtering.

Oppgaver

Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver bokmål

Oppgaver nynorsk

Spørsmål

  1. Hva menes med begrepet bærekraftig utvikling? Gi eksempler på hva bærekraftig utvikling kan innebære innen matbransjen.
  2. Hva tror du er bakgrunnen for at noen bedrifter velger å bruke begrepet plussprodukter i stedet for begrepet biprodukter?
  3. Gi andre eksempler på biprodukter enn de som nevnes i filmen.

Fordypningsoppgaver

  1. Besøk en matprodusent i ditt nærområde og finn ut hva de gjør med det som blir til overs i ulike trinn i produksjonsprosessen. Spør om det er noe av det som blir svinn i denne produksjonslinja kan utnyttes i andre produksjoner. Prøv også å finne ut litt om hvorfor det er så viktig å ha minst mulig svinn i produksjonen.
  2. Lag et skjema for å registrere svinn før neste praktiske produksjon. I dette skjemaet skal du ha plass til å registrere svinn på ulike trinn i prosessen, som for eksempel renskjæring, skrelling, koke- og stekesvinn, rester i utstyr, smaksprøver, produkt mistet på gulv osv. Lag en kolonne i skjemaet ditt der du kan komme med forslag til hvordan svinnet kan reduseres eller utnyttes i andre produkter. Hva er viktig hvis «svinnet» skal brukes som råvare i en annen produksjon?

Begreper

Spesifisert risikofylt materiale (SRM): Dette er et begrep som kom inn etter hendelsene med kugalskap på 1990-tallet. Det som regnes som SRM-avfallet er de deler av slaktet som vurderes som en mulig smittekilde for kugalskap (storfe) eller skrapesjuke (sau), for eksempel kraniet, ryggrad, mandlene og deler av tarmene.

Destruerer eller destruksjon: Å bryte ned, ødelegge eller tilintetgjøre materiale.

Ressurser

Norsk Protein AS – en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter

Læreplan

Matfag Vg2

Råvarer, produksjon og kvalitet

  • vurdere produksjonsmetodar og produkt mot etiske prinsipp og samfunnsmessige utfordringar, krav og rammevilkår

Bransje, fag og miljø

  • gjere greie for rammevilkåra til dei ulike bransjane
  • bruke relevante faguttrykk
  • drøfte bransjane sin påverknad på det ytre miljøet og gjere miljøbevisste val ved produksjon og avfallshandtering
  • drøfte etiske problemstillingar knytte til produksjon og sal av mat og drikke