Økonomiprisen 2004

Vi tar våre økonomiske beslutninger på bakgrunn av hvordan vi tror økonomien vil se ut i nær fremtid. Gode tider skaper forventninger om økonomisk vekst. Dårlige tider skaper på sin side skepsis og frykt for økonomisk uvær. Økonomien går i bølger. For økonomiske beslutningstakere er det forutsigbarhet og langsiktighet som gjelder. I filmen «Økonomiprisen 2004» ser vi nærmere på Finn Kydlands og Edward Prescotts bidrag til realkonjunkturteorien.

Oppgaver

Makroøkonomi

Tidligere forsket man i hovedsak på konjunkturendringer og måter å stabilisere økonomien på. Forskerne anså makroøkonomiske svingninger som et resultat av variasjon i etterspørsel, og forskningen hadde fokus på hva som kunne minske konjunktursvingningene. Et resultat man da fant overraskende var at man fikk stagflasjon.

 • Hva menes med stagflasjon?
 • Hvorfor var stagflasjon overraskende med utgangspunkt i vanlig makroøkonomisk teori?
 • Hva menes med konjunktur?
 • Hvor ser man oftest først konjunkturendringer?

Tidskonsistens

Kydland og Prescott kom med nye tilnærminger for analyse av makroøkonomisk utvikling som kunne forklare hva som var drivkrefter, utover etterspørsel. Et av punktene de trekker fram handler om problemet med tidskonsistens.

 • Tenk at myndighetene ønsker lav inflasjon, og at dette blir en uttalt politikk. Hvilke forventninger kan man tenke seg at befolkning og næringsliv vil ha for framtidig, økonomisk utvikling?
 • Kan man tenke seg at befolkningen og næringslivets forventninger fører til en adferd som vil føre til høyere inflasjon?

Langsiktighet er viktig i den økonomiske politikken, og i Norge har dette blant annet gitt seg utslag som at vi har fått handlingsregelen.

 • Hva er handlingsregelen?
 • Hvorfor er det viktig at vi har slike regler?
 • Bør styresmaktene være konsistente i sin politikk, eller bør de foreta kursendringer når utviklingen ikke er i tråd med den forventede utviklingen – f.eks:
 • at de bruker av Oljefondet for å skape nye arbeidsplasser når det plutselig blir høy arbeidsledighet?
 • At de varsler om skattelette for investeringer, men at det senere viser seg at de må ha økte skatter for å øke statens inntekter?
 • Hvilke konsekvenser vil slike endringer få for befolkning og næringsliv? Hva slags kredibilitet får en slik regjering?

Mikroøkonomi

Økonomer studerte tidligere langsiktig økonomisk vekst og kortsiktige variasjoner som to ulike temaer og med ulike metoder. De mente langsiktig vekst hang sammen med økt produksjon, med teknologisk utvikling som drivkraft. Variasjoner ble sett på som variasjoner i etterspørsel. Det gjorde det nesten umulig å forutse effekter av underliggende betingelser, som endring i kraftpriser, endrede politiske mål o.l. Kydland og Prescott sine modeller tar derfor også hensyn til at konjunkturendringer kan skje både på produksjons- og etterspørselssiden, og at man må se makro- og mikroøkonomi i sammenheng.

 • Finn eksempler på hvordan produksjon og etterspørsel kan føre til konjunkturendringer.

Læreplan

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Markedsteori

 • Beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen.
 • Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og tjenester.
 • Gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Nasjonalregnskap og økonomisk vekst

Gjøre rede for den økonomiske veksten i Norge og andre industriland og forklare årsaker til denne veksten.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Arbeidsmarked og arbeidsledighet

 • Gjøre rede for hvorfor arbeidsledighet og sysselsetting varierer mellom land og over tid.
 • Gjøre rede for offentlige tiltak som stimulerer sysselsetting og motvirker arbeidsledighet.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Prisvekst og pengepolitikk

Gjøre rede for formålet med pengepolitikken og hvordan den virker.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 Markedsteori

Forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 Internasjonal økonomi

Gjøre rede for virkemidler myndighetene kan sette i verk for å påvirke valutakursene.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 Økonomisk vekst

Gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 Arbeidsledighet og økonomisk politikk

 • Gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien.
 • Gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag.