Økonomiprisen 2014

Nobelprisen i økonomi 2014 ble tildelt Jean Tirole (Frankrike) for hans analyser av markedsmakt og regulering i bransjer med en eller få mektige aktører.

For å regulere monopol-lignende markeder må man forstå hva markedsmakt er og hvordan hvert enkelt marked fungerer. Samtidig må man klare å ta hensyn til samfunnspolitiske føringer. Regulering skal bidra til at markedet får økonomisk motivasjon til nyskaping samtidig som sunn konkurranse opprettholdes. Gjennom markedsanalyser av bl.a. bank og telekommunikasjonssektoren har prisvinnerens forskningsarbeid fått praktisk betydning i arbeidet for å oppnå bedre regulering av kapitalismen.

Oppgaver

Markeder

Et marked er, innenfor generell økonomisk teori, definert som enhver struktur som gjør det mulig for kjøpere og selgere å utveksle alle typer varer, tjenester og informasjon. Markedet er arenaen hvor handelsaktiviteten foregår. Når man bytter varer og tjenester foretas en transaksjon.

 • Man kan si at markedets hovedfunksjon er verdisetting. Hva menes med dette? Hvorfor er asymmetrisk informasjon en utfordring for verdisettingen?
 • Hva menes med en transaksjon? Gi eksempler på ulike typer transaksjoner.
 • Hva er de to grunnleggende markedskreftene?
 • Tidligere var markeder begrenset av tid og sted. Hvordan skal dette forstås og har vi de samme begrensningene i dag?
 • Finn definisjoner på begrepene monopol, naturlig monopol, oligopol og monopsoni. Skriv ned stikkord for hva som kjennetegner disse markedene.

Konkurranse og reguleringer

Sunn konkurranse er til beste for kunden, samtidig som virksomheten tjener penger – enten det er innenfor offentlig eller privat sektor.

 • Hva er konkurranse?
 • Hva menes med markedsmakt? Hvem kan ha markedsmakt; stat, kjøper, selger, andre?
 • I markeder med få, mektige aktører må man (ofte) regulere markedsmakt. Hvorfor?
 • Er fri konkurranse og sunn konkurranse det samme? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan skal man sikre at det blir konkurranse?
 • Vil kunden alltid være tjent med fri konkurranse? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • På hvilken måte påvirker høy toll på import både norsk produksjon (f.eks. landbruk) og norske forbrukere?
 • På hvilke markeder bør man ikke ha konkurranse? Hvorfor mener dere dette?
 • I hvilken grad mener dere det er mulig å få til fullkommen konkurranse?

Etterspørsel og tilbud

 • Hvilke forhold styrer etterspørsel etter forbruksvarer og forbrukstjenester?
 • Hva menes med horisontalt og vertikalt samarbeid? Hvorfor er det ene lovlig og det andre ulovlig?
 • I hvilke tilfeller bør man satse på vertikalt samarbeid med enerett og eksklusivitet framfor å satse på å levere til mange ulike tilbydere av en vare man produserer?
 • I et tenkt tilfelle klarer man å selge mange enheter av et produkt. Dette skaper et økonomisk overskudd for bedriften. Gjennom å investere i teknologi kan man produsere flere enheter enn tidligere, og man kan også selge dem rimeligere til kunden. Alternativt kan man holde på prisen, og bruke overskuddet til å bedre kvaliteten på produktet. Hva ville dere tatt i betraktning før dere tok en avgjørelse om å velge det ene eller andre alternativet nevnt over? Hvorfor?

Forbrukermakt og etikk

 • Har forbrukeren noen form for makt i markedet – i så fall hvilken?
 • Ofte vil forbruker ha så rimelige varer som mulig, noe som kan føre til at varer blir produsert under svært kritikkverdige forhold for at produsent skal kunne skape noe overskudd. Hvem har ansvaret for dette; forbruker, leverandør, produsent, andre? Hvorfor mener dere dette?

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar.

Samfunnsfag VG1/VG2 individ, samfunn og kultur

Gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar.

Samfunnsfag VG1/VG2 internasjonale forhold

Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

 • Beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen.
 • Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester.
 • Gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste.
 • Gjøre rede for prisdannelsen for en vare eller tjeneste som skal selges i et marked med fullkommen konkurranse.
 • Diskuter markedets muligheter og begrensninger.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 internasjonal økonomi

 • Gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen.
 • Drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 markedsteori

 • Gjøre rede for monopolets tilpasning i markedet og sammenligne med fullkommen konkurranse.
 • Forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger.
 • Beskrive ulike former for prisdiskriminering.
 • Gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse.
 • Diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 internasjonal økonomi

 • Forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre.
 • Gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 økonomisk vekst

Gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst.