Økonomiprisen 2008

Nobelprisen i økonomi 2008 ble tildelt økonomen Paul Krugman (USA) for sitt bidrag til handelsteori og økonomisk geografi. Handel i og mellom nasjoner har foregått i hundrevis av år, og i moderne tid handles det som aldri før på tvers av land og kontinenter. Menneskene følger industrien og industrien følger menneskene. Det gir økt forbruk, større varetilbud og flere muligheter. Megabyer skapes. I «Økonomiprisen 2008» ser vi nærmere på drivkreftene bak internasjonal handel og hvordan disse bestemmer hvor økonomiske sentrum utvikler seg.

Oppgaver

Internasjonal handel

En tidlig teori om internasjonal handel er at dette skyldes at land er ulike. Landene spesialiserte seg på områder som skyldtes geografiske forhold (f.eks. klima og tilgang til råstoffer), teknologi og andre produksjonsfaktorer (f.eks. tilgang til arbeidskraft).

 • Også i dag kan man se handel som skyldes at land er ulike. Gi eksempler på hvordan vi kan se dette i Norge i dag.

Samtidig viser det seg at internasjonal handel også foregår med varer hvor man importerer og eksporterer omtrent samme vare.

 • En forklaring på dette skyldes at konsumenter ønsker mangfold. Gi eksempler på hvordan man kan se at Norge importerer og eksporterer omtrent samme vare for å gi konsumentene mangfold.

Selv om land importerer og eksporterer omtrent samme vare, f.eks. biler, blir enkelte merker likevel en form for monopolist – en monopolist med hard konkurranse for andre merkevarer.

 • Gi eksempler som viser hvordan varemerker eller selskaper blir monopolister selv om det finnes konkurrerende varemerker.
 • Krugman bruker også begreper som korte og lange produksjonskjeder for å forklare. Hva menes med korte og lange produksjonskjeder?

Krugman syntes fjerning av handelsbarrierer innenfor EU var interessant, og var spent på om slike frihandelsavtaler mellom land ville føre til at noen land fikk mindre produksjon av en vare mens andre land fikk en økt produksjon.

 • Hva mener dere har vært konsekvenser av EUs indre marked for bedrifter, konsumenter og arbeidskraft?
 • Hvordan ville verden se ut dersom vi ikke hadde internasjonal handel?

Økonomisk geografi

Økonomisk geografi handler ikke bare om hvilke varer som produseres hvor, men også om hvordan kapital og arbeidskraft fordeles over land og regioner. Krugman pekte på at antakelser om stordriftsfordeler i produksjon, og konsumentenes preferanse for mangfold som gjaldt internasjonal handel, også kunne brukes for å analysere nasjonale forhold.

 • Se på bedrifter/butikker i ditt nærområde. Hvilke butikker er det mange av og hvilke er det få av? Kan man se noen tendenser i hva slags type varer man ønsker å ha i nærheten og hvilke varer man er villig til å reise lenger for å anskaffe? Forklar funnene.
 • Transportkostnader og lønninger er, ifølge Krugman, noen faktorer som fører til urbanisering. Hvorfor?

I filmen sies det at noen land har blitt rike, mens andre er fattige – og at noe av forklaringen på at land er fattige er at de ikke har nådd en kritisk masse. Skalering av økonomi har ført til mange raske urbaniseringer – vi får megabyer.

 • Hva menes med en kritisk masse i denne sammenhengen?
 • Kan man få en for rask urbanisering – hvordan ser dette i så fall ut i dagens megabyer?

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

 • Beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen.
 • Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester.
 • Gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste.
 • Diskutere markedets muligheter og begrensninger.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 nasjonalregnskap og økonomisk vekst

Gjøre rede for den økonomiske veksten i Norge og andre industriland og forklare årsaker til denne veksten.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 inntektsfordeling og miljøproblemer

 • Gjøre rede for forskjeller i inntekter og økonomisk vekst mellom ulike land.
 • Diskutere hva som kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 internasjonal økonomi

 • Gjøre rede for årsaker til og virkninger av internasjonal arbeidsdeling og samhandel.
 • Drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 markedsteori

 • Gjøre rede for monopolets tilpasning i markedet og sammenligne med fullkommen konkurranse.
 • Gjøre rede for økonomisk politikk som fremmer fri konkurranse.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 internasjonal økonomi

 • Forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre.
 • Gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer.
 • Drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til Norges forhold til WTO og EU.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 økonomisk vekst

 • Gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land.
 • Gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 inntektsfordeling og miljøproblemer

 • Drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer.
 • Diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling.