Økonomiprisen 2012

Nobelprisen i økonomi 2012 ble tildelt Lloyd Shapley og Alvin E. Roth for teorier om stabile markedsløsninger og utarbeidelse av markedsdesign, som handler om hvordan man skal sørge for å fordele ressurser på markedsområder uten å bruke prismekanismer. Hvordan skal vi fordele goder som det ikke er naturlig å kjøpe og selge?

Lloyd Shapleys teorier tok utgangspunkt i et økonomisk nøkkelproblem: hvordan man skulle finne stabile løsninger hvor begge parter tjener på samarbeidet. Alvin Roth brukte Shapleys teori for å forklare hvordan markeder fungerer i praksis. Hans forskning viser at stabilitet var essensielt for å koble sammen to aktører i markeder hvor man ikke kunne bruke prissetting som utgangspunkt, f.eks. å koble elever mot skoler, leger med sykehus eller organdonasjon med pasienter.

Oppgaver

Markeder

Et marked er, innenfor generell økonomisk teori, definert som enhver struktur som gjør det mulig for kjøpere og selgere å utveksle alle typer varer, tjenester og informasjon. Markedet er arenaen hvor handelsaktiviteten foregår. Når man bytter varer og tjenester foretas en transaksjon. Et marked vil bestemme hvem som skal få hva, og varene går til de som er villige til å betale.

 • Hvilke typer varer og tjenester mener dere ikkebør reguleres av et marked som styres av prismekanismer (hvilke goder bør man ikke kjøpe og selge)? Hvorfor?
 • Hvorfor kan det være fornuftig å fordele ressurser uten å bruke penger som mekanisme?

Konkurranse og reguleringer

Sunn konkurranse er til beste for kunden, samtidig som virksomheten tjener penger – enten det er innenfor offentlig eller privat sektor. Med kooperativ spillteori (matchmaking-teorien) vil vi forstå når vi er tjent med å samarbeide, fordi begge parter er tjent med koblingen.

 • I hvilken grad tror dere man ser kooperativ spillteori i kommersielle markeder? Er det slik at alle tjener på partnerskap med andre? Gi eksempler.
 • Enkelte politiske partier ønsker en høyere grad av privatisering av offentlig sektor, f.eks. innenfor eldreomsorg. I hvilken grad mener dere at dette vil bli en mer rettferdig fordeling av samfunnets ressurser? Hvorfor mener dere dette?
 • Kan privatisering av slike tjenester føre til mer eller mindre stabile koblinger? Hvorfor mener dere dette?
 • Tror dere man vil få et bedre eller et dårligere tilbud gjennom privatisering? Hvorfor mener dere dette?

Markedsdesign

Roth mener at dersom man ikke skal bruke penger, men andre mekanismer må markedene være store nok, kunne håndtere trengsel og være trygge og enkle å delta i.

 • Hvorfor er dette viktige punkter for å skape stabile koblinger? Ta gjerne utgangspunkt i filmen (matchmaking og samordnet opptak) for å forklare.

Shapleys teori krever at alle må være ærlige, at det skal lønne seg å være ærlig framfor taktisk.

 • Hvorfor er dette en forutsetning?
 • I hvilken grad vil dere si at dette gjelder på dagens markeder?
 • En annen sentral forutsetning er at man har mulighet til å utsette endelig avgjørelse, ref. matchmaking-visualiseringen. Hvorfor har dette betydning?

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

 • Beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen.
 • Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester.
 • Gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste.
 • Diskuter markedets muligheter og begrensninger.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 internasjonal økonomi

 • Gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen.
 • Drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 markedsteori

 • Forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger.
 • Diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 internasjonal økonomi

Forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 arbeidsledighet og økonomisk politikk

Drøfte de viktigste økonomiske utfordringene som Norge står overfor i velferdspolitikken.