Økonomiprisen 2005

Spillteori handler om strategi. Et fagfelt hvor matematikken møter økonomien, som møter strategien, som igjen møter filosofien. I spillteorien forsøker man å beskrive og forutse våre handlinger i strategiske situasjoner ved hjelp av matematikk. I filmen «Økonomiprisen 2005» ser vi nærmere på hvordan nobelvinnerne Robert J. Aumann og Thomas C. Schelling utviklet teorier for å bedre forstå hvordan vi mennesker tenker og handler. Både i situasjoner preget av samarbeid og konflikt.

Oppgaver

Spillteori

 • Hva menes med symmetrisk og asymmetrisk informasjon?
 • Hva slags konsekvenser har ulik informasjonstilgang for resultat av samarbeid eller konflikt?
 • Hva menes med et repeterende spill – og hvorfor er det viktig å se forskjell på et repeterende spill i motsetning til et enkeltspill?
 • Finn ut hva som menes med fangens dilemma, og hvordan dette kan relateres til spillteori.

Atomkrig

Under den kalde krigen foregikk det en gjensidig opprusting av kjernefysiske våpen. Begge partene ønsket å vise at man kunne gjengjelde en kjernekrig på samme måte. Det fantes så mange atomvåpen at man kunne utryddet alt liv på jorda mange ganger.

 • Hvordan kan denne situasjonen relateres til begrepet forhandlingsstyrke?
 • Hvilket felles mål kan partene ha hatt i denne situasjonen?
 • Tillit er viktig i forhandlinger. Hvordan kommer tillit til uttrykk i denne situasjonen – i form av at man kan avstå fra kortsiktige gevinster for å nå et langsiktig mål?
 • Vil dere si at det er mest symmetrisk eller asymmetrisk informasjon den kalde krigen ble preget av? Hvorfor mener dere dette?

Priskrig

I dagligvarebransjen selges ofte de samme typer varer av ulike butikker og butikk-kjeder. Dette kan utvikle seg til en priskrig, hvor varene stadig blir billigere.

 • Hvem tjener på en slik priskrig? Hvordan kan butikkene forsvare en priskrig?
 • Hvorfor følger ikke butikkene hverandre på samme måte gjennom at varene blir dyrere?
 • Ville det vært en forskjell hvis handel av dagligvarer var et engangsspill framfor et repeterende spill? Hvorfor? På hvilken måte vil tillit ha en betydning for de to ulike typene spill i dagligvarebransjen?

Pruting

Med pruting mener vi en forhandling om prisfastsettelse på en vare eller tjeneste. Selger og kjøper starter ofte med helt forskjellige utgangspunkt, og man prøver å forhandle seg fram til enighet.

 • Vil dere si at pruting er et engangsspill eller et repeterende spill? Hvorfor mener dere dette?
 • Hva tenker dere om informasjonstilgangen – er den symmetrisk eller asymmetrisk i dette tilfellet? Gi eksempel på hva slags informasjon som foreligger symmetrisk eller asymmetrisk i prutesituasjoner, både for kjøper og selger.
 • Hvem tjener mest på henholdsvis pruting og faste priser på varer? Hvorfor mener dere dette?

Lønnsforhandlinger

Det sies i filmen at parter som har møtt hverandre tidligere lettere samarbeider og samhandler enn parter som ikke har tidligere erfaringer med hverandre.

 • Hvorfor vil parter som kjenner hverandre lettere samarbeide og samhandle?

Læreplan

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og tjenester.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 arbeidsmarked og arbeidsledighet

Forklare hvordan lønn fastsettes, og hvorfor det oppstår lønnsforskjeller.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 prisvekst og pengepolitikk

Gjøre rede for årsaker til prisstigning og hvordan prisstigning måles.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 markedsteori

 • Gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse.
 • Gjøre rede for økonomisk politikk som fremmer fri konkurranse.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 inntektsfordeling og miljøproblemer

Diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling.