Økonomiprisen 2006

Nobelprisen i økonomi 2007 ble tildelt Edmund Phelps for hans analyse av inter-temporale byttemuligheter innen makroøkonomisk politikk.

Oppgaver

Inflasjon og arbeidsledighet

På 1960-tallet var det gjeldende syn at det var et stabilt negativt forhold mellom inflasjon og arbeidsledighet, den såkalte Phillipskurven. Politikerne måtte derfor velge mellom lav inflasjon eller lav arbeidsledighet, og økt etterspørsel ville minske arbeidsledigheten. Resultatet, ifølge Phillipskurven, var da inflasjonsøking.

 • På hvilket punkt skiller Phelps arbeider seg fra teorien om en Phillipskurve?
 • Hvis man har høy inflasjon i dag, hva vil da være forventninger om inflasjon i framtiden (ifølge Phelps) – og hvilken betydning har dette for stabiliseringspolitikken?
 • Hva er likevektsledighet og er den alltid konstant?
 • Hva menes med stagflasjon?

Lønnsfastsettelse og utdanning

 • Hvilken betydning har lav arbeidsledighet på fastsettelse av lønnsnivå i bedrifter? Hvorfor?
 • Man kan også investere i menneskelig kapital, f.eks. gjennom utdanning. Han sier at en bedre utdannet arbeidsstokk letter teknologispredning – og at utdanning derfor kan hjelpe fattige land med å nå igjen rikere. Hva skjer med lønn til høyutdannede mennesker i land hvor teknologiveksten øker kraftig?

Sparing

Phelps utviklet et vilkår, en gyllen regel, for sparing. Den sier at sparingen bør ligge på et slikt nivå at kapitalens avkastning (realrente) er like høy som produksjonens tilveksttakt.

 • Hva er årsaker til at mennesker sparer?
 • Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv; er det alltid fornuftig å spare? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Ut fra Phelps sin gylne regel; hvis man må øke sparingen slik at den når nivået til den gylne regelen – hva blir da konsekvensen for nåværende og kommende generasjon når det gjelder velferd?
 • Hvordan kan pensjonsordninger kobles mot Phelps teorier om sparing?

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

Beskrive hovedtrekk ved dem samfunnsøkonomiske utviklingen.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 nasjonalregnskap og økonomisk vekst

 • Drøfte om bruttonasjonalproduktet er et egnet mål for et lands produksjon og velferd.
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i næringsstrukturen i Norge og diskutere hva olje og gass betyr for norsk økonomi.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 arbeidsmarked og arbeidsledighet

 • Forklare hvordan lønn fastsettes, og hvorfor det oppstår lønnsforskjeller.
 • Gjøre rede for hvorfor arbeidsledighet og sysselsetting varierer mellom land og over tid.
 • Drøfte mulige årsaker til forskjeller i arbeidsledighet og sysselsetting i og mellom land.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 inntektsfordeling og miljøproblemer

 • Gjøre rede for forskjeller i inntekter og økonomisk vekst mellom ulike land.
 • Diskutere hva som kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 økonomisk vekst

Gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 arbeidsledighet og økonomisk politikk

 • Gjøre rede for ulike teorier om arbeidsledighet og vurdere egnede virkemidler mot ledighet.
 • Gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien.
 • Drøfte de viktigste økonomiske utfordringene som Norge står overfor i velferdspolitikken.