Økonomiprisen 2013

Det er umulig å forutsi prisen på en aksje eller obligasjon de nærmeste dagene eller ukene. Men i en lenger tidshorisont på tre til fem år går det an å forutsi tendenser for kursutviklingen. Dette er både overraskende og motstridende oppdagelser som ble gjort av årets Nobelprisvinnere i økonomi, Eugene Fama, Lars Petter Hansen og Robert Shiller.

I begynnelsen av 1960 tallet viste Eugene Fama at det var meget vanskelig å forutsi prisen på en aksje på kort sikt. Ny informasjon om et selskap påvirket prisen på aksjen momentant. På 80-tallet fant Robert Shiller derimot ut at det også var andre faktorer som bidro til prissettingen av aksjer og verdipapirer. Trender, følelser og flokkmentalitet styrte i stor grad investeringer og prissetting. For å teste disse teoriene så krevdes avanserte modeller som sammenligner aksjepriser med avgjørelser om sparing og risiko hos rasjonelle investorer. Det er her Lars Petter Hansen kommer inn.

Oppgaver

Aksjer og aksjeselskap

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA). Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Aksjenes samlede verdi utgjør selskapets aksjekapital.

 • Hva er forskjellen på AS og ASA?
 • Hva kan være årsaker til at man oppretter aksjeselskaper?
 • Aksjeeiere har både økonomiske og administrative rettigheter. Gi eksempler på slike rettigheter.
 • Verdien på en aksje vil ofte være ulik kursen på en aksje. Hva kan dette komme av?
 • Aksjer innebærer mer risiko enn sikre investeringer. Hva er det da som gjør at folk kjøper aksjer?
 • Hvorfor kjøper man færre aksjer i dårlige tider? Hvordan kan dette påvirke samfunnsøkonomien?
 • Hva er fordelene med et indeksfond?

Empirisk finans

Empiri betyr at man bygger på erfaring, f.eks. gjennom innsamling av data eller gjennom observasjoner.

 • Hvis man ikke bygget på empiri, hva ville man da gjort vurderinger etter? Hvordan vil dere plassere aksjespekulasjon i forhold til teoriene til Fama og Shiller?

Fama mente at markedet var effisient.

 • På hvilke måter kan man se denne type utslag på aksjekursene i dag (når ser vi at kursen endres på bakgrunn av informasjon)?
 • Hvorfor tror dere prisene stagnerer etter kraftig prisstigning eller prisfall?

Shiller mente markedet var irrasjonelt og fulgte trender og følelser.

 • I hvor stor grad er dere enige i en slik teori? Hvorfor?
 • Shiller så også at det var stor forskjell i utbytte og kurs. I hvilken grad mener dere at Shillers forskning tilsier at når man skal investere i aksjer skal man tenke langsiktig? Hvorfor?
 • Shiller snakket også om «prisbobler». Hvilke «bobler» kjenner dere til som har sprukket de seneste 10-årene?
 • Hva menes med adferdsøkonomi?

Lars Peter Hansen utviklet en statistisk metode, GMM – generalized method of moments, som en måte å teste prediksjon fra økonomisk teori ved å bruke data.

 • Hva menes med prediksjon?
 • Hvorfor er det viktig å ha denne type metoder?
 • Hva var det Fama, Shiller og Hansen egentlig ønsket å finne ut gjennom sine teorier, modeller og metoder?
 • I hvor stor grad mener dere aksjekursen gjenspeiler korrekt markedsverdi? Hvorfor mener dere dette?

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

 • Beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen.
 • Gjøre rede for hva som påvirker tilbudet av en vare eller tjeneste.
 • Diskuter markedets muligheter og begrensninger.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 prisvekst og pengepolitikk

 • Gjøre rede for årsaker til prisstigning og hvordan prisstigning måles.
 • Forklare finansmarkedenes betydning for samfunnsøkonomien.

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 internasjonal økonomi

Gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen.

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 økonomisk vekst

Gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst.