Økonomiprisen 2010

Nobelprisen i økonomi 2010 ble tildelt Peter A. Diamond (USA), Dale T. Mortensen (USA) og Christopher A. Pissarides (UK) for deres analyse av markeder med søkefriksjon.

Hvordan har det seg at så mange mennesker går arbeidsledige samtidig som det er et stort antall ledige jobber? Hvordan kan den økonomiske politikken påvirke arbeidsløshet? På arbeidsmarkedet har kjøpere og selgere direkte kontakt med hverandre, arbeidsgivere jakter på ansatte og arbeidstakere er på utkikk etter jobb. Søkeprosessen krever tid og ressurser, det skaper friksjoner i markedet. På slike søkemarkeder vil ikke alle kjøpere finne det de søker etter og enkelte selgere får ikke selge så mye som de ønsker. Derfor har arbeidsmarkedet både ledige stillinger og arbeidsledighet samtidig. Årets prisvinnere har utviklet en teori som kan brukes til å svare på disse spørsmålene. Teorien er også aktuell på andre områder enn arbeidsmarkedet, spesielt boligmarkedet.

Oppgaver

Arbeidsmarkedet

Det å ansette et menneske i en jobb er sannsynligvis noe av det dyreste en bedrift kan gjøre, i alle fall hvis man ansetter feil person. Å ansette mennesker er derfor noe som krever både tid og kompetanse. Samtidig kan man ikke bruke for lang tid, da taper bedriften penger på at man ikke har nok mennesker i arbeid.

 • Hva mener dere er naturlig tidsperspektiv for å ansette «riktig» menneske i en jobb fra man vet jobben blir ledig eller når nye stillinger blir opprettet?
 • Hva kan være årsaker til at man får perioder med mange arbeidsledige og få jobber, og perioder med mange sysselsatte og mange ledige jobber?
 • Hva mener dere må til for å minske søkefriksjonen i arbeidsmarkedet – at man har samordning av ledige jobber og arbeidssøkere, endring av politikk (f.eks. lavere ytelser for arbeidsledige), andre ting?
 • Hvor ønskelig ville det være at man nærmet seg en perfekt balanse hvor det var akkurat nok jobber i forhold til de som søker jobb? Hvorfor mener dere dette?

Diamond Paradox

I filmen så dere hvordan en selger økte prisen på sin vare, for å oppleve at de andre fulgte etter – og at man endte opp med en ny pris som var høyere, men samtidig felles for alle. Dette kalles for «the Diamond Paradox».

 • Man skulle tro at når en selger setter opp prisen ville kundene gå til en annen selger med lavere pris, men dette skjer ikke alltid. Hvorfor?
 • Hvor stor prisøkning mener dere man tåler før man begynner å undersøke prisene hos andre tilbydere? Hvor stor må søkekostnaden være for at man vil bytte?
 • Hvordan tror dere internett har endret betingelsene for at dette paradokset skal oppstå?
 • I hvilken grad mener dere prisen gjenspeiler kvaliteten på produktet – og kan dette være årsaken til at enkelte varer stiger i pris selv om etterspørselen stiger?

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 arbeidsmarked og arbeidsledighet

 • Forklare hvordan lønn fastsettes, og hvorfor det oppstår lønnsforskjeller
 • Forklare hvordan sysselsetting og arbeidsledighet måles
 • Gjøre rede for offentlige tiltak som stimulerer sysselsetting og motvirker arbeidsledighet

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 prisvekst og pengepolitikk

Gjøre rede for årsaker til prisstigning og hvordan prisstigning måles

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 inntektsfordeling og miljøproblemer

Gjøre rede for hvordan inntektsfordelingen er i Norge

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 arbeidsledighet og økonomisk politikk

Gjøre rede for ulike teorier om arbeidsledighet og vurdere egnede virkemidler mot ledighet