Økonomiprisen 2011

Nobelprisen i økonomi 2011 ble tildelt Thomas J. Sargent og Christopher A. Sims fra USA, for deres empiriske forskning om årsak og virkning i makroøkonomien. Hvordan påvirkes BNP og inflasjon om renten midlertidig økes eller skatten senkes? Hva skjer dersom sentralbanken permanent endrer inflasjonsmålet eller om staten endrer sitt mål for budsjettbalansen? Årets prisvinnere har presentert metoder for å besvare disse og mange andre spørsmål om årsakssammenhenger mellom økonomisk politikk og ulike makroøkonomiske variabler som BNP, inflasjon, sysselsetting og investeringer. Disse sammenhengene er vanligvis toveis: politikk påvirker økonomien, men økonomien påvirker også politikk. Prisvinnernes metoder gjør det mulig å identifisere årsakssammenhenger og avklare hvilken rolle forventninger spiller. På denne måten kan man bestemme effekten av både overraskende handlinger og systematiske endringer.

Oppgaver

Forventninger og rasjonalitet

Sargent og Sims har i sitt arbeid sett på årsak og konsekvens når rammebetingelser endres, og her er også forventningsdannelsen viktig. Når det skjer endringer i økonomisk politikk vil dette påvirke samfunnet. Det handler ikke om det enkelte individ, men summen av både individer, bedrifter og det offentliges samlede handlinger.

 • Hvorfor er forutsigbarhet så viktig i slike sammenhenger?
 • Hva skjer dersom rammebetingelsene til stadighet endres?

Man kan tenke seg at det finnes «gode» og «onde» sirkler når det gjelder samfunnsøkonomi. En god sirkel kan bestå av at mange betaler skatt til staten. Dette fører til at staten kan investere i arbeidsplasser og utdanning. Investeringer fører til at man får bedre kvalifisert arbeidsstokk og kan skape flere arbeidsplasser, som igjen fører til mer inntekter. Den kvalifiserte arbeidsstokken får bedre lønn og får derfor bedre råd. De kjøper mer varer, noe som fører til at produksjonen øker og at bedrifter ansetter mer mennesker. En ond sirkel vil være det motsatte.

 • Det heter seg at man i nedgangstider må bruke, ikke spare, penger. Hvordan vil dere forklare dette i forhold til «gode» og «onde» sirkler?
 • Hvis man i nedgangstider skal bruke penger; hvorfor velger da mange å spare penger i stedet for?
 • Er dette et rasjonelt valg? Hvorfor/hvorfor ikke?

Økonomiske modeller

Sargent og Sims har presentert modeller basert på statistiske data for å forutsi hvilke konsekvenser endringer vil få for økonomien. En utfordring er å skille hvilke konsekvenser som kommer av den økonomiske politikken og hva som skyldes andre endringer i samfunnet. De sier at modellene kan hjelpe dem med å oppskalere økonomiske eksperimenter og diskutere om mennesker oppfører seg rasjonelt i en økonomi.

 • Hvorfor har vi behov for å bruke økonomiske modeller – hva er hovedhensikten?
 • Gi eksempler på svar slike modeller kan gi oss.
 • Forskjellen på prognose og virkelighet kalles i filmen for «økonomisk sjokk». Hvorfor kan dette karakteriseres som sjokk? Gi eksempler på konsekvenser av slike «økonomiske sjokk».

Makroøkonomiske variabler og politikk

Med makroøkonomiske variabler menes f.eks. BNP, inflasjon, sysselsetting, investeringer og rentenivå. Den økonomiske politikken har som mål å skape stabilitet (pengeverdi) og vekst. Ikke alle endringer skaper det forventede resultatet, noe som fører til at man får andre konsekvenser enn det som var beregnet.

Hva tenker dere vil være målet og konsekvensen av å endre variabler på denne måten;

 • Økt rentesats
 • Redusert rentesats
 • Mindre sysselsetting i samfunnet
 • Inflasjon
 • Økt kunnskapsnivå i befolkningen
 • Stagnasjon i lønnsnivå samtidig som man har ordinær prisstigning
 • Eldrebølge i befolkningen
 • Høyere skattelegging på inntekt og formue
 • Økte avgifter på eksport
 • Økte avgifter på import

Læreplan

Samfunnsfag VG1/VG2 utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 markedsteori

 • Beskrive hovedtrekk ved den samfunnsøkonomiske utviklingen
 • Gjøre rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Arbeidsmarked og arbeidsledighet

 • Forklare hvordan lønn fastsettes, og hvorfor det oppstår lønnsforskjeller
 • Gjøre rede for hvorfor arbeidsledighet og sysselsetting varierer mellom land og over tid
 • Gjøre rede for offentlige tiltak som stimulerer sysselsetting og motvirker arbeidsledighet

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 Prisvekst og pengepolitikk

Gjøre rede for formålet med pengepolitikken og hvordan den virker

Samfunnsøkonomi 1 VG2/VG3 internasjonal økonomi

Gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 markedsteori

 • Forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
 • Diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse

Samfunnsøkonomi 2 VG2/VG3 Økonomisk vekst

 • Gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst
 • Gjøre rede for økonomiske virkemidler som kan stimulere til nye arbeidsplasser