Regresjon

Vi kan lage matematiske modeller basert på mange ulike funksjonstyper. I denne filmen følger vi et eksempel basert på antall sykehusinnleggelser grunnet Covid-19 sykdom og vurderer hvilken modell som beskriver målingene best.

Nynorsk

Diskusjonsspørsmål

 1. Hva bør vi gjøre dersom vi forsøker å utføre regresjon og ser at vi har en graf som passer dårlig overens med måledataene?
 2. Hvilke praktiske situasjoner beskrives best ved hjelp av en lineær modell?
 3. Hvilke praktiske situasjoner beskrives best ved hjelp av en andregradsmodell?

Quiz

 1. Hva kalles det tallet som forteller hvor godt grafen stemmer overens med punktene?
  a. Regresjonskoeffisient
  b. Relasjonskoeffisient
  c. Korrelasjonskoeffisient
 2. Hva skal denne koeffisienten være i nærheten av når grafen passer godt med punktene?
  a. 0
  b. 1
  c. 10
 3. Hva er et gyldighetsområde?
  a. Et område der grafen stemmer bra overens med dataene våre
  b. Et område der funksjonen stemmer bra overens med grafen vår
  c. Et område der modellen stemmer bra overens med grafen vår
 4. Hva er riktig?
  a. Når vi skal finne en matematisk modell som skal passe til målinger, bør vi velge en lineær funksjon
  b. Når vi skal finne en matematisk modell som skal passe til målinger, bør vi velge en eksponentialfunksjon
  c. Når vi skal finne en matematisk modell som skal passe til målinger, kan vi velge mellom ulike funksjonstyper
 5. Hvordan vet vi at en modell stemmer dårlig overens med målingene?
  a. Flere av punktene ligger langt fra grafen
  b. Flere av punktene ligger langt fra koordinatsystemet
  c. Grafen ligger langt fra koordinatsystemet
 6. Hvordan kan grafen til en eksponentiell modell se ut?
  a. En rett linje som stiger
  b. En rett linje som synker
  c. En graf som stiger raskere og raskere når man beveger seg mot høyre
 7. Hvordan ser grafen til en andregradsmodell ut?
  a. En rett linje som synker
  b. En rett linje som stiger
  c. Grafen har U-form
 8. Hva er riktig?
  a. En modell som er laget fra historiske data kan som regel ikke gi oss sikre svar særlig fram eller tilbake i tid
  b. En modell som er laget fra historiske data kan som regel gi oss sikre svar som ligger langt tilbake i tid
  c. En modell som er laget fra historiske data kan som regel gi oss sikre svar som ligger langt fram i tid
 9. Hva er riktig?
  a. Hvis en andregradsmodell stemmer med måledataene i starten og toppen er nådd, stemmer ikke grafen lenger fordi vi har gått utenfor gyldighetsområdet
  b. Hvis en andregradsmodell stemmer med måledataene i starten og toppen er nådd, stemmer ikke grafen lenger fordi vi har gått utenfor funksjonsuttrykket
  c. Hvis en andregradsmodell stemmer med måledataene i starten og toppen er nådd, stemmer ikke grafen lenger fordi vi har gått utenfor koordinatsystemet
 10. Et andregradsuttrykk er et eksempel på et
  a. Koordinat
  b. Polynom
  c. Eksponential

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (bokmål)

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (nynorsk)

Til Læreren

QUIZ: Regresjon