Atomenergi

Atomenergi er energi lagret i atomkjernene. Spalting av atomkjerner frigjør kolossale mengder energi og varme. Varmen fordamper vann, og damptrykket som da oppstår, driver en dampturbin som igjen driver en generator. Denne generatoren produserer strøm. Slik sett kan et atomkraftverk sies å være et avansert dampkraftverk.

Råstoffet er anriket uran, et stoff som også brukes i atomvåpen. Derfor er kjøp og salg av uran strengt regulert. Thorium er et alternativt råstoff som det finnes mye av, blant annet i Norge og India.

Et atomkraftverk produserer også høyradioaktivt avfall. Hvordan kan dette farlige avfallet lagres på en forsvarlig måte?

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Fenomener og stoffer – forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet – gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger.

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
  • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Naturfagsenteret
  3. Enova