Energi fra gass

En fjerdedel av verdens totale energiforbruk kommer fra naturgass. Naturgass er et fossilt brensel, og naturgass finnes ofte på de samme stedene som olje og kull. Norge er verdens største produsent av naturgass og det meste av de norske gassforekomstene ligger dypt under havbunnen i Nordsjøen. Hvordan hentes gassen opp fra under havbunnen? Hva brukes den norske gassen til? Hvordan kan gasskraftverk gjøres mer miljøvennlige?

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Fenomener og stoffer

  • Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til.
  • Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder.
  • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Stråling og radioaktivitet – forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren.

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
  • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Geofag 2

Georessurser

  • Beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes.
  • Drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir brukt.

 

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret