Energi i framtiden

Verdens samlede energiforbruk øker for hvert år. Mellom 80-90% av energien kommer fra fossile brensler som olje, kull og gass. De er ikke fornybare og vil ta slutt en dag. Det gjør at energisituasjonen i fremtiden helt sikkert vil være annerledes enn i dag. Hva vil være de største energiutfordringene i fremtiden? Hvilke energikilder forskes det på som mulige erstatninger for de fossile brenslene?

Læreplan

Naturfag etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Fenomener og stoffer – forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Energi for framtiden

 • Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.
 • Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller.
 • Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.
 • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Geografi

 • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Geofag 2

Georessurser

 • Beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden.
 • Drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir bruk.

Samarbeidspartnere

 1. Statkraft
 2. Enova
 3. Naturfagsenteret