Energi og klima

Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen øker, polene smelter, havnivået stiger, vind og havstrømmer blir mer uforutsigbare. Det er ikke første gangen i jordens historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi mennesker som mest sannsynlig forårsaker endringene. Verdenssamfunnet har som mål at gjennomsnittstemperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Hva må til for at dette målet skal nås? Hva kan stater gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Hva kan enkeltmennesket gjøre?

Læreplan

Naturfag etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling

  • Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster.
  • Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet

  • Forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren.
  • Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Politikk og demokrati – diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei.

Geofag 2

Klimaendringer

  • Gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer.
  • Drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer.

Georessurser – drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir bruk.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret