Vannkraft

Fra tidlig på 1900-tallet har vi kunnet omdanne vannets bevegelses-energi til elektrisitet. Bratte fjell og mye nedbør la alt til rette for at Norge skulle bli en vannkraftnasjon. Vannkraftverk ble bygd ut over hele landet.

I magasinkraftverkene blir vannet demmet opp i store magasin. Tappingen av magasinene styres etter hvor mye strøm vi til enhver tid har behov for. I elvekraftverkene er det høy produksjon i perioder med mye vann og liten produksjon om vinteren og i tørkeperioder.

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar måte å lage elektrisk energi på, men den har også noen ulemper. Når man bygger vannmagasiner, veier, kraftlinjer og kraftstasjoner, så må det gjøres inngrep i naturen.

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Fenomener og stoffer – forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Historie – gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag

Geografi

  • gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
  • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Geofag 2

Georessurser

  • gjøre rede for betydningen av vann som energikilde og illustrere energimengde med regneeksempler
  • drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir brukt.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Naturfagsenteret
  3. Enova