Solenergi

Sola er verdens energikilde nummer én. De aller fleste energikilder stammer enten direkte eller indirekte fra sola. Solenergi er en blanding av lys- og varmeenergi som vi kan utnytte på ulike måter, for eksempel har frukt, grønnsaker og fisk fra gammelt av blitt tørket i sola. I dag gir sola oss elektrisitet og varme gjennom solcellepanel og solfangerere.

En sentral utfordring er å utnytte solenergi enda mer effektivt.

Hvordan kan vi omforme og lagre solenergi slik at den kan drive maskiner, varme bygninger eller lyse opp hus om kvelden?

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Fenomener og stoffer – forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Energi for framtiden

  • Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.
  • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Geofag 2

Georessurser

  • Beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden.
  • Drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir bruk.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret