Bioenergi

Bioenergi er energien som frigjøres når vi forbrenner materiale fra planter eller dyr. Trolig er bioenergi den mest brukte energiformen på jorda. I mange tusen år har vi mennesker laget mat og varmet oss ved bålet, og den dag i dag har om lag halvparten av jordas befolkning biomasse som sin viktigste kilde til oppvarming og matlaging.

Trebriketter, torv, søppel og husholdningsavfall kan utnyttes i langt større grad enn i dag, for eksempel i fjernvarmeanlegg. Energien som skapes i slike fjernvarmeanlegg kan brukes til oppvarming av boliger eller som drivstoff i busser og biler.

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Fenomener og stoffer

  • Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder
  • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Energi for framtiden

  • Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
  • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi

  • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
  • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret