Vindkraft

Våre forfedre vikingene, lærte seg tidlig å utnytte vinden for å kunne reise over store avstander til havs. I dag er ikke vinden den raskeste måten å forflytte seg til vanns på, men vinden og bruken av den er mer aktuell enn noensinne.

Vind er en fornybar energiressurs som verken gir utslipp til atmosfære, jord eller vann. Moderne vindmøller rager 70–100 meter over bakken og hver vindmølle kan dekke det daglige energiforbruket til over 300 mennesker i Norge. Norge er blant landene i Europa med størst vindressurser som kan utnyttes til energiproduksjon, og det er omfattende planer for økt satsing på vindkraft i Norge i fremtiden.

Læreplan

Naturfag etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Fenomener og stoffer – forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Historie – gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag.

Geografi

  • Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
  • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Geofag 2

Georessurser

  • beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden
  • drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir bruk

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret